Arms of Uzbekistan

 PDF


: . : 1, 5, 10, 25, 50, 100 .

1 som/obverse

1 som/reverse

1
: . : ( ) , , - , - , - 2- , .
: .
1997 . , . 19 ., 2 . 2.7 . .

1 som/obverse

1 som/reverse

1
: O'ZBEKISTON MARKAZIY BANKI. .
: , .
2000
. , . 19 ., 1.3 . 2.7 . .

5 som/obverse

5 som/reverse

5
: . .
: .
1997 . , . 21.5 , 1.5 . 3.97 . .

5 som/obverse

5 som/reverse

5
: O'ZBEKISTON MARKAZIY BANKI. , .
: , .
2001 . , .
21 , 1.4 . 3.35 . .

10 som/obverse

10 som/reverse

10
: . , .
: .
1997 . , .
23.00 , 1.5 . 4.72 . .

10 som/obverse

10 som/reverse

10
: O'ZBEKISTON MARKAZIY BANKI. , .
: , .
2001 . , .
19.75 , 1.3 . 2.71 . .

25 som/obverse

25 som/reverse

25
: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI. , .
:
JALOLIDDIN MANGUBERDI. ; 800 .
1999 . - . 26.5 , 1.6 . 6.00 . .

50 som/obverse

50 som/reverse

50 . "10 ".
: O'ZBEKISTON MARKAZIY BANKI. , .
: 10 . .
2001 . - .
26.2 , 2.2 . 8.00 . .

50 som/obverse

50 som/reverse

50 . "2700 ".
: O'ZBEKISTON MARKAZIY BANKI. , .
: 2700 . , .
2002 . - .
26.3 , 1.5 . 7.90 . .

100 som/obverse

100 som/reverse

100 . " 10 ".
: O'ZBEKISTON MARKAZIY BANKI. , .
: , , : "O`ZBEKISTON MILLIY VALYUTASIGA 10 YIL" ( 10 ).
2004 . - .
27.15 , 2 . 7.92 .
, : "O'zbekiston markaziy banki".

100 som/obverse

100 som/reverse

100 . "2200 ".
: O'ZBEKISTON MARKAZIY BANKI. , .
: , .
:"TOSHKENT SHAHARNING 2200 YILLIGI".
2009 . - .
27.15 , 2 . 8.07 . .

100 som/obverse

100 som/reverse

100 . "2200 ".
: O'ZBEKISTON MARKAZIY BANKI. , .
: , . :"TOSHKENT SHAHARNING 2200 YILLIGI".
2009 . - .
27.15 , 2 . 8.00 . .