Arms of Vietnam

 PDF


: . 200, 500, 1000, 2000 .

200 dong / obverse 200 dong / reverse

200

 : : , .

: NGÂN HÀNG NHÀ N VIÊT NAM. .

2003 . , . - 20 . - 3.15 . .

500 dong / obverse 500 dong / reverse

500

 : : , .

: NGÂN HÀNG NHÀ N VIÊT NAM. .

2003 . , . - 22 .

- 4.45 . .

1 000 dong / obverse 1 000 dong / reverse

1 000

 : : , .

: NGÂN HÀNG NHÀ N VIÊT NAM. ; .

2003 . , . - 19 .

- 3.75 . .

2 000 dong / obverse 2 000 dong / reverse

2 000

 : : , .

: NGÂN HÀNG NHÀ N VIÊT NAM. .

2003 . , . - 23.5 .

- 5.05 . .

5 000 dong / obverse 5 000 dong / reverse

5 000

 : : , .

: NGÂN HÀNG NHÀ N VIÊT NAM. .

2003 . , . - 25 .

- 7.69 . .